Kvalitetspolicy

Natursten som byggmaterial är ett smart och hållbart val av mycket god kvalitet. Zurface är en av Nordens ledande totalleverantörer av natursten och för att skapa mycket långsiktiga bygglösningar så utvecklar vi ständigt våra kvalitetsrutiner. Vi arbetar långsiktigt med att förebygga felaktigheter både i vår leverantörs- och transportkedja.

  • Zurface utvecklar kvaliteten genom dialog med kunder, leverantörer, beställare, arkitekter och övriga intressenter.
  • Tillämpa en genomgripande kultur i verksamheten, där varje leverans mot kund ska överträffa förväntningarna.
  • Säkerställa en spårbarhet genom digitalisering i hela värdekedjan för att kontrollera samt åtgärda fel på ett snabbt samt effektivt sätt.
  • Välja leverantörer som upprätthåller Zurface kvalitetsstandard och arbetar mot förbättringar.
  • Arbeta med ständiga förbättringar genom systematiskt kvalitetsarbete.
  • Lagstiftning och andra externa krav uppfylls och utgör minimikrav för verksamhetens egen policy. Verksamheten ska även vara medveten om kommande lagkrav för att med god framförhållning i verksamheten kunna möta framtidens behov
  • Alltid diskutera kvalitet inom organisationen och göra det enkelt bland alla anställda att använda kvalitetsfokuset i det dagliga arbetet.
  • Digitalisering som ger bättre informationsflöden och precision som leder till möjligheter för resurseffektivisering i hela värdekedjan. Digital automatisering leder såväl till ekonomiska som klimatmässiga konkurrensfördelar.

Denna policy gäller Zurface Sweden och innefattar alla dess medarbetare. Policyn utgår från Zurface uppförandekod och värdegrund. Alla intressenter inom bygg- och anläggningssektorn behöver samverka för att effektivisera och minska kostnaderna i samhällsbyggandet. Som Nordens ledande totalleverantör av natursten vill vi genom vårt arbetssätt och utvecklingsarbete visa vår position som är i framkanten inom branschen.

Zurface Sweden Kvalitetspolicy