Miljöpolicy

Zurface är en av Nordens ledande totalleverantörer av natursten, inte minst inom bygg- och anläggningsindustrin och vi ser vårt engagemang för en hållbar utveckling som en naturlig del av vårt arbete.

Vi arbetar långsiktigt med att förebygga negativ miljöpåverkan, effektivisera energiförbrukningen och skydda vår miljö. Målet med miljöarbetet är att uppnå klimatneutralitet, öka resurseffektiviteten och fasa ut miljö- och hälsofarliga produktioner och produkter. Lagstiftning och andra externa krav utgör minimikraven och bidrar tillsammans med egna riktlinjer till vår utveckling.

 • Tillämpa en helhetssyn på bolagets totala verksamhet avseende miljöpåverkan, inklusive verksamhetens energiförbrukning. Arbeta för att öka andelen förnybar energi, minimera föroreningar och öka vår energieffektivitet för hela verksamheten, inklusive produktionsled.
 • Tillämpa en helhetssyn på de varor vi säljer och aktivt marknadsföra produkter som är hållbara.
 • Aktivt arbeta för en transportlogistik som är resurseffektiv samt erbjuda så kallad miljöfrakt, med lägre klimat- och miljöpåverkan.
 • Lämna information vid anbud och offerter för att driva på utvecklingen av klimatsmarta val på marknaden. Rådgivning av materialval och erbjudande av miljövänligare fraktalternativ tillgodoses.
 • Digitalisering som ger bättre informationsflöden och precision som leder till möjligheter för resurseffektivisering i hela värdekedjan. Digital automatisering leder såväl till ekonomiska som klimatmässiga konkurrensfördelar.
 • Lagstiftning och andra externa krav uppfylls och utgör minimikrav för verksamhetens egen policy.
 • Ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete i form av uppföljning och utveckling.

Denna policy gäller Zurface Sweden och innefattar alla dess medarbetare. Policyn utgår från Zurface uppförandekod och värdegrund. Alla intressenter inom bygg- och anläggningssektorn behöver samverka i omställningen för att nå klimatmålen. Som Nordens ledande totalleverantör av natursten vill vi genom vårt arbetssätt och utvecklingsarbete visa vår position i framkanten inom branschen.

Ladda ner Zurface Sweden Milöpolicy i pdf-format:

Praktiska rutiner och åtgärder för våra kontor i Sverige

 • Kompetensutveckling säkerställer att medarbetare har rätt kompetens och verktyg att leda och bidra i miljöarbetet internt samt i kravställandet på leverantörer samt möta krav från kunder.
 • Genom ett omfattande arbete med att säkerställa hållbara värdekedjor med tydlig spårbarhet och dokumentation kan våra kunder känna en trygghet. Vi arbetar tillsammans med Evaluate för att ta fram verktyg och rutiner för att analysera och dokumentera resultat från screening och andra källor.
 • Stimulera medarbetarna till aktiva miljöinsatser och energibesparande åtgärder.
 • Hyrda lokaler producerar 25% av vår egen elförbrukning genom solcellspaneler. Resterande elförbrukning kommer från förnyelsebara elproduktion.
 • Uppvärmning av våra lokaler sker med en högeffektiv bergvärmeanläggning.
 • Källsortering och resurssmart användning av konsumtionsvaror.
 • Resor sker i möjligaste mån av tåg eller i våra hybrid-miljöbilar där vi samåker och organiserar resor.
 • Hybridbilarna laddas med förnybar el och miljöbränslet Go Easy 95 och GoEasy 98.