Arbetsmiljöpolicy

Zurface vill vara en stimulerande arbetsplats som ger alla anställda möjligheter till variation och utveckling i arbetet. Företaget strävar efter att varje medarbetare ska ges en frihet att utveckla idéer som gynnar individ såväl som företaget. Vi ska alltid sträva efter att vi som personer ska känna en stolthet i byggnationer, leveranser och respekten vi visar varandra. Zurface är en av Nordens ledande totalleverantörer av natursten. För att bibehålla positionen som ledande måste vår viktigaste resurs vårdas nämligen personalen.

  • Marknaden saknar kunskap och kompetens, därför ska vi alltid ha en generös inställning till kompetensutveckling.
  • Arbetsuppgifter och kompetens ska gå hand i hand för att ingen ska behöva arbeta under eller över sin nivå.
  • Med kompetensutveckling och resurstillsättning ska vi i alla lägen motarbeta stress och för hög arbetsbelastning.
  • Företaget eftersträvar att kartlägga den sociala och den organisatoriska arbetsmiljön genom medarbetarundersökningar, samtal och arbete i grupp.
  • Vi ska alltid mäta stolthet och harmoni i vårt arbete för att stimulera utveckling i verksamheten.
  • Företaget driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med aktuell lagstiftning.
  • Företaget ska alltid trygga god och säker arbetsmiljö. Säkerhet går före allt annat i vår verksamhet.
  • Alla tillbud och olyckor som sker ska rapporteras och utredas så att rätt åtgärder kan vidtas.
  • Zurface erbjuder alltid rörelse i form av träning på arbetstid med 2 timmar i veckan. Detta ska minimera sjukskrivningar samt bidra till en hälsosam livsstil.

Denna policy gäller Zurface Sweden och innefattar alla dess medarbetare. Policyn utgår från Zurface uppförandekod och värdegrund. Alla intressenter inom bygg- och anläggningssektorn behöver samverka för att effektivisera och minska kostnaderna i samhällsbyggandet. Som Nordens ledande totalleverantör av natursten vill vi genom vårt arbetssätt och utvecklingsarbete visa vår position som är i framkanten inom branschen.

Zurface Sweden Arbetsmiljöpolicy