Produktsäkerhetspolicy

Zurface är en av Nordens ledande totalleverantörer av natursten och med kunskap samt kompetens i detta byggmaterial följer ett stort ansvar. Natursten är ett tungt byggmaterial som kräver rätt arbetsmetoder och vissa tillbehör kan innehålla kemikalier. Allt ska hanteras varsamt oavsett produkt och material.

  • Alla naturstensprodukter ska hanteras med perspektivet tungt material. Därmed ska alltid varsamhet iakttas vid hantering.
  • Naturstensprodukter ska alltid vara lastsäkrade och Zurface ska bidra till att alla transportörer vet tillvägagångssätt.
  • Om Zurface medarbetare iakttar felaktig hantering ska arbetet upphöra till dess att rätt förutsättningar finns.
  • Zurface natursten ska ha korrekt emballage och följa alla uppsatta rutiner.
  • Företaget ska hantera alla produkter i enlighet med aktuell lagstiftning.
  • Vid tillbehör till naturstensprodukter såsom fog, fix eller rengöringsmedel kan kemikalier förekomma. Dessa ska minimum vara deklarerade enligt lag och vara försedda med korrekta anvisningar innan dessa levereras alternativt används.
  • Samtliga produkter ska lagerhållas på ett säkert sätt.
  • Medarbetare ska ha relevant utbildning för hantering av produkter.
  • Vid inleveranser ska produkter kontrolleras och avvikelser ska dokumenteras genom egenkontrollprogram. Detta för att arbeta för en ständig förbättring av produktsäkerhet.

Denna policy gäller Zurface Sweden och innefattar alla dess medarbetare. Policyn utgår från Zurface uppförandekod och värdegrund. Alla intressenter inom bygg- och anläggningssektorn behöver samverka för att effektivisera och minska kostnaderna i samhällsbyggandet. Som Nordens ledande totalleverantör av natursten vill vi genom vårt arbetssätt och utvecklingsarbete visa vår position som är i framkanten inom branschen

Zurface Sweden Produktsäkerhetspolicy